W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

INFORMACJA
WÓJTA  GMINY  LELIS Z DNIA 30 MAJA 2023 ROKU 
O PRZYSTAPIENIU DO  WYBORU  ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

      Wiceprezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce  pismem Adm.0120.5.2023  poinformował Radę Gminy  Lelis, że  Kolegium  Sądu  Okręgowego w Ostrołęce podjęło uchwałę  określającą liczbę  ławników, którzy mają zostać wybrani przez Radę Gminy Lelis na czteroletnią  kadencję  2024-2027 do orzekania:

  • w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce – 3 ławników do orzekania w Wydziale Cywilnym,
  • w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce – 3 ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

     Informuję, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach na stanowisko ławnika zastosowanie mają przepisy  rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.).

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin składania kart zgłoszenia  kandydatów na ławników  wyznaczono do dnia  30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Lelisie – pokój nr 16, w terminie  do dnia 30 czerwca 2023 r. w godzinach pracy  Urzędu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu Obywateli mających czynne  prawo  wyborcze  zamieszkujących  stale  na terenie gminy dokonującej wyboru. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć niżej wymienione dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

OPŁATY

Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  koszt opłaty za:

  • wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
  • badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
  • wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do dnia 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników oraz wzory oświadczeń można otrzymać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, w godzinach pracy Urzędu.

Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy  www.lelis.pl  oraz na stronie BIP. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy – pok. 16, tel. 29 746 90 16 lub 29 746 90 11 wew. 206.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lelisie przy ul. Szkolnej 39, w pokoju nr 16. 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Lelis po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Załączniki

Powiadom znajomego