W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. z  2019 r. poz. 631), zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia w postępowaniu zwykłym, przekazuje się pisemnie za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
tel.: (29) 746 90 11
faks: (29) 649 90 00
e-mail: sekretariat@lelis.pl

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o Zgromadzeniach, zawiadomienie o zgromadzeniu w postępowaniu uproszczonym, przekazuje się wyłącznie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:
tel.: (29) 746 90 11
e-mail: sekretariat@lelis.pl

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Zgromadzeniem spontaniczne jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

 1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
 2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
Organizator o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia zorganizowania zgromadzenia powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko organizatora, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres z tą osobą;
 2. imię, nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca  zakończenia, zgromadzenia,
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował. 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu. 

Wydanie decyzji o zakazie zorganizowania zgromadzenia następuje jeżeli:

 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. W tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach , o których mowa w art. 12 lub 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 • zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy Prawo o zgromadzeniach

Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

Zgodnie z tą procedurą organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywalną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 3. ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego za względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24  lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631)

Opłata skarbowa:

Opłaty skarbowej od zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie pobiera się.


Dokumenty i wnioski wymagane do zgłoszenia zgromadzenia

Powiadom znajomego