W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI - DECYZJA

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki gruntami

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - decyzja

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu) Od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.
 • 17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
tel. /29/ 746-90-11
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
we wtorki w godzinach 9:00 - 17:00.

Kontakt w sprawie:

Milena Kacprzyk - Karpińska
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

tel. /29/ 746-90-36
parter - pok. nr. 6.

Termin odpowiedzi:
 • W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu..

Tryb odwoławczy:

 • Strony niezadowolone z ustalenia przebiegu granicy mogą żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia im decyzji w tej sprawie przekazania sprawy sądowi - w przypadku wydania decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości.
 • Od decyzji w sprawie umorzenia postępowania oraz w przypadku zawarcia ugody służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka za pośrednictwem Wójta Gminy Lelis w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 • Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.k

Uwagi
Brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji.
 • Dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie.
 • Pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony.
 • Dokumenty dotyczące przebiegu granic wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł.
 • Protokół graniczny lub akt ugody.
 • Opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeśli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym.
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (za wydanie decyzji oraz w przypadku pełnomocnictwa)..

Załączniki

Powiadom znajomego