W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego, piasku wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” IR.271.7.2023.DB

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego, piasku wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” IR.271.7.2023.DB
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy IR.271.7.2023.DB
Zamawiający Urząd Gminy Lelis
Tryb zamówienia Tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 215 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/lelis
unieważnienie

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”

„Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego, kruszywa łamanego, piasku wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lelis”  IR.271.7.2023.DB

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm w ilości 5000 ton, mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm w ilości 300 ton, piasku (nie płukany) w ilości 200 ton wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu dróg gminnych na terenie Gminy Lelis. 
2. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 (WT-4 2010).
3. Dostawa będzie  realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:30 samochodami samowyładowczymi.
4. Wykonanie dostawy polegać będzie na dostarczeniu na wskazaną przez Zamawiającego drogę/odcinek dróg/ materiału utwardzającego, rozplantowanie go sprzętem mechanicznym i uformowaniem korony drogi. Profilowanie nawierzchni drogi należy wykonać przy użyciu równiarki samojezdnej (oraz ewentualnie innego sprzętu uzupełniającego jeżeli zajdzie taka potrzeba) w taki sposób aby usunąć wszelkie nierówności i nadać jej właściwe pochylenie poprzeczne od 2 do 5%, jednostronne lub daszkowe, zależnie od otoczenia). Z uwagi na zróżnicowany charakter dróg gruntowych, oraz różny stopień ich zniszczenia liczbę przejazdów równiarki należy dostosować do uzyskania docelowego profilu drogi.

5. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia z materiału posiadającego atest lub certyfikat stwierdzający przydatność materiału do wbudowania zgodnie z obowiązującymi normami lub laboratoryjnego orzeczenia o jakości i przydatności kruszywa naturalnego na nawierzchnie drogowe.
6. Prace wykonywane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca wykonania prac, określenie rodzaju prac i ich wielkość. Wykonawca wykona prace w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. Zlecenia mogą być przesłane Wykonawcy fax-em, lub e-mail-em, bądź telefonicznie.
7. Jeżeli podczas prowadzenia robót uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura znajdująca się w pasie drogowym drogi gminnej, Wykonawca niezwłocznie ją odtworzy.
8. Wykonawca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania prowadzonych robót na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się do wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z zasadami BHP.
9. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
10. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.
12. Kruszywo ma być jednorodne  bez zanieczyszczeń obcych.
13. Nie dopuszcza się stosowania domieszek do materiału właściwego.
14. Wyklucza się kruszywo ze skał wapiennych.
15. Przy każdej dostawie kruszywa  Wykonawca  zobowiązany będzie  okazać potwierdzenie   jego zgodności z normą o której mowa w ust. 2.
16. Odbioru jakościowego kruszywa dokonuje i potwierdza  przedstawiciel Zamawiającego w chwili jego dostawy.
17. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczona partia kruszywa  nie spełnia wymagań  określonych w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego do wymiany tej partii na materiał o właściwej jakości.
18. Zamawiający w każdym  czasie  ma prawo kontroli ilości i jakości dostarczonego kruszywa. 
 19. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego kruszywa po dokonaniu odbioru Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni wzywa Wykonawcę do stawienia się w celu uczestniczenia w pobraniu próbek kruszywa do badania. Osoba ta, obowiązana jest potwierdzić swym podpisem lub odciskiem pieczęci na banderoli nałożonej na pojemnik z próbką kruszywa , że pobrana ona została z dostawy podlegającej badaniu. 
20. W przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo nie spełnia warunków określonych w ust. 2 koszt badania pokrywa Wykonawca.
 21. Zamawiający zastrzega możliwość kontrolnego ważenia, a w przypadku niezgodności koszty ważenia ponosi Wykonawca.
22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
23. Równoważność:
Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.

24. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
14212200-2 – Kruszywo

45233141-9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg

60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego  

25. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
27. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Załączniki

SWZ doc, 550 kB

Powiadom znajomego