W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Zaproszenie do składania ofert - konserwacja oświetlenia ulicznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia świątecznego na terenie gminy Lelis w 2022 roku. Klasyfikacja wg CPV: 50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IR-DR
Zamawiający Gmina Lelis
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Gminy w Lelisie 07-402 Lelis ul.Szkolna 39
rozstrzygnięcie

rozstrzygnięty

I. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2022r. do 31.12.2022r.

II. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelis wzdłuż dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych i krajowych oraz placów należących do Gminy Lelis,  polegająca m.in. na przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących awarii oświetlenia na terenie gminy i usuwaniu awarii oraz na bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego dla prawidłowego działania oświetlenia ulicznego, przyjmując czynnych 1068 punkty świetlne (LED oraz Sodowe), poprzez utrzymanie świecenia wszystkich punktów świetlnych– 
w zakresie obejmującym następujące czynności:

-     wymianę niesprawnych źródeł światła,

-     wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,

-     regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,

-     zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy odbłyśników,

-     wymianę niesprawnych bezpieczników,

-     wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

-     konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,

-      prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia,

-     uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych,

-     przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,

-     czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,

-     regulację zegarów sterowniczych na wezwanie Zamawiającego,

-     wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych), zegary zakupuje zamawiający.

-     wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,

-     usuwanie zwarć na liniach napowietrznych NN,

-     regulację zwisów oświetlenia drogowego,

-     lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,

-     naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej,

-     kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,

-     pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwpożarowej),

-     przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego wraz z usunięciem awarii, Wykonawca udostępni numer telefonu na które należy zgłaszać awarie przez mieszkańców gminy Lelis dostępny w godzinach od 6:00 – 20:00.

-     naprawa uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych NN,

-     zabezpieczenie i wymianę uszkodzonych punktów świetlnych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np. opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych),

-     montaż w okresie przedświątecznym i demontaż oraz konserwacja po tym okresie iluminacji świątecznej na słupach energetycznych oraz innych iluminacji świątecznych,

-     pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp oświetlenia drogowego przez zawarcie umowy z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów niebezpiecznych,

-     wykonywanie okresowych podcinek drzewostanu w strefie linii oświetlenia drogowego zgodnie z protokołem z przeprowadzonego przeglądu, po uzgodnieniu z Zamawiającym,

-     konserwowanie oświetlenia i wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem urządzeń nie ujętych w umowie,

-     wymianę do 30 szt. lamp oświetleniowych w miejscach wskazanych na energooszczędne zakupione przez Zamawiającego 

-     wykonywanie innych czynności, niezbędnych do osiągnięcia rezultatu umowy 

-     przekazywanie bezpośrednio do PGE Dystrybucja SA Ostrołęka informacji o ewentualnych uszkodzeniach lub awariach liczników poboru energii elektrycznej.

2)      Usuwanie awarii (usterek) oświetlenia musi nastąpić najpóźniej:

-          w przypadku awarii sieci oświetlenia (wystąpienia ubytku oświetlenia powyżej 50% na danej ulicy) – usunięcie awarii w maksymalnym czasie 12 godz. od telefonicznego lub mailowego powiadomienia,

-          w przypadku awarii sieci oświetlenia (wystąpienia ubytku oświetlenia poniżej 50% na danej ulicy) – usunięcie awarii w maksymalnym czasie 24 godz. od telefonicznego lub mailowego powiadomienia,

-          w przypadku awarii sieci oświetlenia (pojedyncze punkty oświetlenia drogowego)- 

usunięcie awarii w maksymalnym czasie 48 godz. od telefonicznego lub mailowego powiadomienia,

 -     regulacja zegarów w maksymalnym czasie 24 godz. od telefonicznego lub mailowego        powiadomienia,

-          naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa środowiska będą dokonywane niezwłocznie. Miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w przypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii innemu Wykonawcy, a koszty prac potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzono przedmiot umowy. 

3) Wykonawca ponosi koszt zakupu materiałów (żarówek, bezpieczników, styczników, stateczników itp.), robocizny, pracy sprzętu i innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usługi.  

4) Konserwacja oświetlenia dotyczyła będzie punktów świetlnych typu wysokoprężne sodowe oraz LED.

5) WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy z ZAMAWIAJĄCYM w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia, polegającym na informowaniu o stanie oświetlenia drogowego i wysuwaniu propozycji dotyczących poprawy jego działania.

6) Wykonawca wraz z fakturą przedstawia raport z wykonania wszystkich zgłoszonych usterek.

7) W/w usługi należy wykonać przy użyciu materiałów posiadających atesty i dopuszczonych do użytku zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

8) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń („własnych" w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę).

9) Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania usług.

10)  Wykonawca posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania czynności wynikających z umowy, w tym co najmniej dwie osoby posiadającą uprawnienia PPN (pracy pod napięciem) oraz  dwie osoby z uprawnieniami dozoru PPN.

11)  Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie.

12)  Wynagrodzenie ryczałtowe wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego bez względu na zmianę liczby punktów świetlnych w trakcie trwania umowy. 

13)  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur miesięcznych, przelewem w terminie 14 dni od daty złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

3.Forma złożenia oferty.

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. w formie pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej i opisanej kopercie zgodnie z załącznikiem nr 1 na adres: Urząd Gminy Lelis ul. Szkolna 39, 07 – 402 Lelis

Załączniki

projekt umowy pdf, 302 kB

Powiadom znajomego