<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2013-11-29 15:49:19

OBWIESZCZENIE


Dotyczy: "Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka – Durlasy - Lelis". więcej...

2013-09-12 12:46:14

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" więcej...

2013-09-10 14:08:08

INFORMACJA


Dotyczy: Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika. więcej...

2013-09-05 16:43:20

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI


Projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" więcej...

2013-08-26 15:37:22

ZAWIADOMIENIE


ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA więcej...

2013-07-23 15:31:31

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania więcej...

2013-05-20 15:52:19

INFORMACJA


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012r. więcej...

2013-05-20 15:50:44

INFORMACJA


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r. więcej...

2013-02-27 13:51:52

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS


o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. więcej...