<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2016-09-28 13:21:08

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" więcej...

2016-01-28 13:31:07

I N F O R M A C J A


Dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2016-01-18 15:20:19

I N F O R M A C J A


Dotyczy: Udzielenia pomocy publicznej w 2015 r. więcej...

2016-01-18 15:17:21

I N F O R M A C J A


Dotyczy: Podatek za 2015 r. więcej...