Nadanie/zmiana nazwy ulicy

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
tel. /29/ 746-90-11
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
we wtorki w godzinach 9:00 - 17:00.

Kontakt w sprawie:

Milena Kacprzyk - Karpińska
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

tel. /29/ 746-90-36
parter - pok. nr. 6.

Termin odpowiedzi:

  • W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu..

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi
Brak

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o nadanie/zmianę nazwy ulicy.
  • Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionym odcinkiem ulicy proponowanej do nadania lub zmiany nazwy.
  • Lista z podpisami mieszkańców wnioskujących o nadanie/zmianę nazwy ulicy wg załącznika nr 1.


Załączniki:

Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy dla drogi
Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy dla drogi
Załącznik nr 1 do wniosku o nadanie/zmianę nazwy ulicy.
Załącznik nr 1 do wniosku o nadanie/zmianę nazwy ulicy.