<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-06-21 10:04:39

OBWIESZCZENIE - XXV SESJA RADY GMINY LELIS


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję  XXV sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 30 czerwca 2017 r. (piątek) na godz. 13:00  w  sali Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie  z  następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie Sesji
2.  Przyjęcie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6.  Przyjęcie  sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy  Lelis za 2016 r.;

a) wystąpienie Wójta
b) przedstawienie opinii przez Komisje Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lelis za rok 2016
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lelis wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za rok  2016     

7. Ocena  zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Lelis-podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie zasobów pomocy społecznej
8. Informacja za  rok 2016 o działalności Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Lelis na lata 2017-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
c) nadania nazwy ulicy w miejscowości Białobiel,
d) skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie.

10. Wolne wnioski i zapytania,
11. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania,
12. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

 

Informacje o artykule

Autor: Jan Mrozek
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 21.06.2017 10:04
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2017 10:05
Liczba wyświetleń: 282

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE - XXV SESJA RADY GMINY LELIS 21.06.2017 10:04 Piotr Parzych