<img src="../../images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-12-29 13:46:21

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r.


w sprawie wzoru Karty "Rodzina Trzy Plus"

Na podstawie art.30 ust.1, art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z § 3 ust.2 uchwały Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lelis Programu „Rodzina Trzy Plus” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.1217 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór Karty „Rodzina Trzy Plus” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 zarządzenia.

§ 2.

 1. Wniosek o kartę „Rodzina Trzy Plus„ można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie w godzinach pracy Ośrodka.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

 1. Karta będzie wydawana z terminem ważności do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
 2. Najpóźniej w terminie 30 dni od daty utraty ważności Karty osoby zainteresowane mogą wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie Karty.
 3. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
 4. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty z winy użytkownika duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na jego wniosek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 5. Warunkiem wydania duplikatu Karty przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty.
 6. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 złotych płatnej na konto Urzędu Gminy.

§ 4.

 1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie Karty możliwe jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie „Rodzina Trzy Plus”.
 3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 r.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 29.12.2017 13:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 338

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik nr 1.pdf WZÓR KARTY „Rodzina Trzy Plus” 2017-12-29 13:52:28 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2.docx Wniosek o wydanie Karty ”Rodzina Trzy Plus” 2017-12-29 13:52:49 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 3.docx Wniosek o wydanie duplikatu Karty ”Rodzina Trzy Plus” 2017-12-29 13:53:08 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował